PVP: Thông báo thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo thay đổi thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại file đính kèm phía dưới.

Thông báo thay đổi thành viên Ban Kiểm soát của PVP.

Share: